ข้อมูลอำเภอนาน้อย

logo

อำเภอนาน้อยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

อำเภอนาน้อยแต่เดิมเรียกว่า “เวียงศรีษะเกษ” ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งลำน้ำแหง อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร และแขวงตัดจากอำเภอเวียงสาลงไปทางทิศใต้ (ห่างจากอำเภอเวียงสาประมาณ 35 กิโลเมตร) มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงท่าปลา รวมเรียกว่า “บริเวณน่านใต้” ขึ้นอยู่ในความปกครองของจังหวัดน่าน

จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2442 ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าการที่จะรวมแขวงศรีษะเกษกับแขวงท่าปลาเป็นบริเวณน่านใต้นั้นเห็นว่าจะไม่สะดวกแก่การปกครอง จึงได้ยกแขวงทั้งสองขึ้นเป็นอำเภอโดยเรียกชื่อว่า อำเภอศรีษะเกษ กับ อำเภอท่าปลา ขึ้นอยู่ในความปกครองของจังหวัดน่าน ครั้นในเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2466 ทางราชการจึงได้โอนอำเภอท่าปลาไปขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์มาจนกระทั่งปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2460 อำเภอศรีษะเกษจึงได้เปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็น อำเภอนาน้อย เนื่องจากชื่อของอำเภอไปพ้องกับชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ (ซึ่งเดิมชื่อจังหวัดขุขันธ์)[1] ที่ตั้งอำเภอปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านนาราบ หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย (เป็นอำเภอนาน้อยมาจนถึงปัจจุบัน)

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอนาน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
1. นาน้อย LN-Tambon-Na Noi.png Na Noi 10 2,137 5,546
2. เชียงของ LN-Tambon-Chiang Khong.png Chiang Khong 7 663 2,074
3. ศรีษะเกษ LN-Tambon-Si Saket.png Si Saket 14 2,329 7,280
4. สถาน LN-Tambon-Sathan.png Sathan 12 1,668 5,384
5. สันทะ LN-Tambon-San Tha.png San Tha 10 1,466 5,881
6. บัวใหญ่ LN-Tambon-Bua Yai.png Bua Yai 8 1,227 3,975
7. น้ำตก LN-Tambon-Nam Tok.png Nam Tok 7 743 2,459

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอนาน้อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนาน้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาน้อย
 • เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีษะเกษทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาน้อย (นอกเขตเทศบาลตำบลนาน้อย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงของทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสถานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำตกทั้งตำบล

การคมนาคม

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 (เวียงสา-นาน้อย-นาหมื่น)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1083 (นาน้อย-บ้านปางไฮ)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1216 (นาน้อย-ร้องกวาง)

สถานที่ท่องเที่ยว

th.wikipedia.org

http://www.amphoe.com

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook