ผมรักเมืองไทย ดอยเสมอดาว นาน้อย น่าน

ขอขอบคุณวีดีโอจากhttps://www.youtube.com/watch?v=aQMKNX-xLAM

จัดทำโดย

1.ด.ช.กัลยวรรธน์  คงบุญพัฒนาภรณ์ เลขที่ 1

2.ด.ช.ปัณวรรธน์  อ่อนมา เลขที่ 11

3.ด.ช.ศิรสิทธิ์  อินสบหลม เลขที่ 15

4.ด.ช.ธีรภัทร  โอ้ทา เลขที่ 9

5.ด.ช.ชัยนันท์  แก้วปัน เลขที่ 2

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook